Tryktest af Keg King gæringstank, ‘fermentor’

Din King Fermentor bør tryktestes hvert andet år for din egen sikkerheds skyld.

Den simple måde at gøre det på, er:

1  fyld tanken helt med vand og påsæt låg.
2  tilslut CO2 og øg trykket langsomt til den røde sikkerhedsventil udløses
3  vent 2 minutter
4  udluft tanken og tøm den for vand
5  skriv den nye tryktest dato på tanken med tusch

Metoden er godkendt af Keg King

For en god ordens skyld skal nævnes at der er 2 års garanti på King Fermentorer fra købsdato uanset hvad der står på tanken og om du selv tryktester den. 

 

Nedenstående medsendes nu alle King Fermentorer der sælges:

Information fra Keg King ang. tryktest dato.

Datoen er IKKE en garantiperiode. Det er heller IKKE tankens brugbare levetid.

Datoen trykt på tanken er det punkt, hvor vi anbefaler at teste beholderen igen ved 5 bar for at sikre, at den er sikker at fortsætte med at bruge som trykbeholder.

Denne test skal udføres med trykvand. BRUG IKKE GAS. Når denne test er gennemført, kan den eksisterende dato fjernes med isopropylalkohol og 2 år fra testdatoen kan markeres på tanken med permanent blæk.

Vi kan desværre ikke garantere de forhold, som tanken har været opbevaret i, brugt under, da vi ikke kan garantere tankens sikkerhed i en længere periode.

Vi har dog nogle fermentorer, der stadig er i brug i brug, som er over 5 år gamle, og som stadig arbejder under pres regelmæssigt. De King Fermentorer du har, er næsten helt sikkert stadig sikre at bruge, men vi kan ikke garantere det.

Datoen er en sikkerhedsforanstaltning og designet til at holde brugerne opmærksomme på, at de håndterer en trykbeholder og ikke at være ligeglad med dens håndtering. Da disse tanke har kapacitet til at holde op til 10 bar, før de går i stykker, er der potentiale for reel fare, hvis de misbehandles.

Oversat fra:

The date is NOT a warranty period. It is also NOT the useable lifespan of the tank.

The date printed on the tank is the point at which we recommend re-testing the vessel at 5 bar to ensure it is safe to continue using as a pressure vessel.

This test needs to be done using pressurised water. DO NOT USE GAS. Once this test has been completed, the existing date can be removed with isopropyl alcohol and 2 years from the date of test can be marked on the tank with permanent ink.

Unfortunately, we cannot guarantee the conditions which the tank has been stored in, used, or operated under, as such we cannot guarantee the safety of the tank for an extended period.

We do have, however, some fermenters that are still in use in use that are over 5 years old, and still working under pressure regularly. The FKJNR tanks you have are almost certainly still safe to use, however we cannot guarantee that.

The date is a safety precaution and designed to keep users aware that they are handling a pressure vessel and not to be blasé with its handling. As these tanks have the capability to hold up to 10 bar before rupturing, there is potential for real danger if they are mistreated severly.

×